Algemene Voorwaarden

Favicon Quro Finance

Algemene voorwaarden Quro Groep B.V. - December 2021

Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door QURO GROEP B.V, gevestigd te UDEN aan de Losplaats 9, 5404 NJhierna te noemen: intermediair, en zijn mede bedongen ten behoeve van de bestuurder van QURO GROEP B.V., en alle voor haar werkzame personen. De toepasselijkheid daarvan blijft bestaan indien voormelde bestuurders en/of personen niet meer voor QURO GROEP  B.V. werkzaam zijn.

De wederpartij van intermediair is degene aan wie intermediair enige offerte heeft verstrekt, aanbieding heeft gedaan of met wie zij
een overeenkomst heeft gesloten. Dit kan zowel een rechtspersoon als een natuurlijke persoon zijn en deze wederpartij zal hierna
worden aangeduid als de “opdrachtgever”.

Artikel 1: Toepasselijkheid
1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door intermediair gedane aanbiedingen, offertes en acceptaties
daarvan en/of door intermediair gesloten overeenkomsten waarbij intermediair zich verplicht tot het leveren van diensten of de
uitvoering van een opdracht. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden waarnaar de opdrachtgever bij de acceptatie van een
aanbod of offerte of het sluiten van een overeenkomst verwijst zijn niet van toepassing, tenzij deze door intermediair zonder
voorbehoud en schriftelijk zijn aanvaard.

1.2. Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden binden intermediair slechts voor zover deze
uitdrukkelijk schriftelijk tussen intermediair en de opdrachtgever zijn overeengekomen.

1.3. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, wordt alleen de betreffende bepaling van
toepassing uitgesloten, alle overige bepalingen blijven hun gelding onverkort behouden.

1.4. Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse taal.

Artikel 2: Aanbiedingen, overeenkomst, opdracht etc.
2.1. Offertes en tarieven van intermediair zijn, tenzij daarin uitdrukkelijk anders is aangegeven, vrijblijvend en onder
voorbehoud van acceptatie door de betreffende verzekeraar of kredietverstrekker.

2.2. Aan intermediair verstrekte opdrachten leiden uitsluitend tot inspanningsverplichtingen van intermediair , niet tot
resultaatsverplichtingen, tenzij uit de aard van de verstrekte opdracht of uit hetgeen partijen zijn overeengekomen anders blijkt.

2.3. Een overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment dat intermediair een opdracht schriftelijk heeft
aanvaard, dan wel met de uitvoering daarvan is begonnen. Intermediair is bevoegd om aan haar verstrekte opdrachten zonder
opgave van redenen te weigeren.

2.4. In het geval opdrachtgever enig digitaal bericht, per email dan wel door het invullen van een daartoe bestemd formulier
op de website van intermediair, aan intermediair heeft verzonden en opdrachtgever binnen 24 uur na verzending van dat bericht
geen ontvangstbevestiging van (een medewerker van) intermediair heeft ontvangen, dient het bericht van opdrachtgever als niet
ontvangen te worden beschouwd. Indien opdrachtgever binnen de termijn van 24 uur na verzending van een digitaal bericht een
reactie of uitsluitsel van (een medewerker van) intermediair wenst te ontvangen, dient opdrachtgever zichzelf ervan te vergewissen
dat het bericht (de medewerker van) intermediair heeft bereikt.

2.5. Digitale, al dan niet op Internet, al dan niet op aanvraag van de opdrachtgever, door intermediair aan deze verstrekte
informatie, is vrijblijvend en wordt nimmer beschouwd als een door intermediair gegeven advies in het kader van een aan haar
verstrekte opdracht, behoudens voor zover uit mededeling van intermediair het tegendeel blijkt.

Artikel 3: Inschakeling derden
3.1 Het is intermediair toegestaan om bij de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht indien nodig gebruik te maken van
derden. Met de inschakeling van deze derden gemoeide kosten worden doorbelast aan opdrachtgever.

3.2 Voor zover intermediair bij de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht gebruik zal maken van derden afkomstige
adviezen, waaronder begrepen adviezen van accountants, advocaten, fiscalisten etc., zal zij bij het inschakelen van derden zoveel
mogelijk tevoren overleg plegen met opdrachtgever en bij de selectie van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen.
intermediair is niet aansprakelijk voor (toerekenbare) tekortkomingen van deze derden.

3.3 Intermediair is, op gelijke wijze als voor haar eigen werknemers, verantwoordelijk voor de door haar bij de uitvoering van de
aan haar verstrekte opdracht ingeschakelde derden, die niet zijn aan te merken als externe adviseur in de zin van het hiervoor in
artikel 3.2. bepaalde, zoals uitzendkrachten, externe administratiebureaus etc.

Artikel 4: Honorarium en betaling
4.1 Partijen spreken bij het sluiten van de overeenkomst af op welke wijze het honorarium van intermediair wordt voldaan.
Het honorarium kan begrepen zijn in de aan de opdrachtgever (al dan niet namens een verzekeraar) in rekening te brengen
bedragen en/of er kan een (variabel) uurtarief worden overeengekomen.

4.2 Wijzigingen in van overheidswege opgelegde belastingen en/of heffingen worden altijd aan de opdrachtgever
doorberekend. Intermediair is gerechtigd overeengekomen tarieven tussentijds te verhogen wanneer zich na het sluiten van de
overeenkomst stijgingen voordoen in de kosten van materialen of diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn,
en/of van andere kosten, welke de kostprijs van intermediair beïnvloeden.

4.3 Betalingen door de opdrachtgever dienen te worden voldaan zoals overeengekomen in de opdrachtbevestiging op de door
intermediair voorgeschreven wijze, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of de factuur anders vermeldt. De opdrachtgever is
zich er van bewust dat het niet, of niet tijdig, voldoen van aan hem in rekening gebrachte premies en/of factuur tot gevolg kan
hebben dat de door hem, na bemiddeling van intermediair, afgesloten verzekeringen en/of voorzieningen geen dekking bieden voor
het verzekerde risico.

4.4 Verrekening door de opdrachtgever van de door intermediair gefactureerde premies en bedragen met een door de
opdrachtgever gestelde tegenvordering, dan wel opschorting van betaling door de opdrachtgever in verband met een door deze
gestelde tegenvordering, is slechts toegestaan voor zover de tegenvordering door intermediair uitdrukkelijk en zonder voorbehoud is
erkend of in rechte onherroepelijk is vastgesteld.

4.5 Indien de opdrachtgever de verschuldigde premie en/of bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal de
opdrachtgever daardoor, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd
worden. Indien de opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijkt om het openstaande bedrag aan intermediair te voldoen, kan de
vordering uit handen worden gegeven, in welk geval de opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens
gehouden zal zijn tot vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten, waarvan de hoogte wordt vastgesteld op twee punten
van het door de rechtbank gehanteerde liquidatietarief.

4.6 Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en
vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft
op een latere factuur.

4.7 Indien de kredietwaardigheid van de opdrachtgever daartoe naar het oordeel van intermediair aanleiding geeft, is
intermediair bevoegd om de levering van haar diensten op te schorten, totdat de opdrachtgever voldoende zekerheid voor zijn
betalingsverplichtingen heeft verschaft.

Artikel 5: Termijnen
5.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn door intermediair opgegeven termijnen waarbinnen zij de haar
verstrekte opdracht zal uitvoeren, nimmer te beschouwen als fatale termijn.

Artikel 6: Medewerking door de opdrachtgever
6.1. De Opdrachtgever zal steeds, gevraagd en ongevraagd, alle relevante informatie verstrekken aan intermediair die zij
nodig heeft voor een correcte uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht. Indien voor de uitvoering van de overeengekomen
dienst of opdracht noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de gemaakte afspraken door de opdrachtgever ter
beschikking van intermediair zijn gesteld, of indien de opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn (informatie)verplichtingen heeft
voldaan, is intermediair bevoegd over te gaan tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst.

6.2. De opdrachtgever is zelf volledig verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van alle door hem aan intermediair
verschafte informatie.

Artikel 7: Aansprakelijkheid van intermediair
7.1 Iedere aansprakelijkheid, contractueel en buiten contractueel, van intermediair alsmede van haar bestuurders, haar
werknemers en de door intermediair bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde personen is beperkt tot het bedrag dat in het
desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van intermediair wordt uitgekeerd, inclusief het door
intermediair te dragen eigen risico. Op verzoek wordt aan belanghebbenden nadere informatie over de
beroepsaansprakelijkheidsverzekering verstrekt.

7.2 In het geval de in artikel 7.1 bedoelde beroepsaansprakelijkheidsverzekering van intermediair in een specifiek geval geen
dekking verleend, is de in de aansprakelijkheid, contractueel en buitencontractueel, van intermediair alsmede van haar bestuurders,
haar werknemers en de door intermediair bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde personen, beperkt tot maximaal het
totaal van het ter zake de opdracht die aan de ontstane schade ten grondslag ligt aan de opdrachtgever in rekening gebrachte
Dienstverleningsdocument, dienstenwijzer en algemene Voorwaarden QURO GROEP B.V. – December 2011
honorarium, dan wel, de door de verzekeraar in rekening gebrachte premie.

7.3 De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de
inhoud van de verrichte werkzaamheden voor de opdrachtgever geen rechten ontlenen.

7.4 Intermediair is nimmer aansprakelijk voor schade welke door de opdrachtgever of derden wordt geleden als gevolg van
onjuiste, onvolledige of ontijdige door de opdrachtgever verstrekte inlichtingen.

7.5 Intermediair is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit fouten in door intermediair gebruikte
software of andere computerprogrammatuur, tenzij deze schade door intermediair kan worden verhaald op de leverancier van de
betreffende software of computerprogrammatuur.

7.6 Intermediair is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit de omstandigheid dat door
opdrachtgever aan intermediair verzonden (email)berichten intermediair niet hebben bereikt.

7.7 Intermediair is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit de omstandigheid dat de
opdrachtgever de aan hem in rekening gebrachte premies voor door hem, na bemiddeling van intermediair afgesloten verzekeringen
of voorzieningen, ondanks deugdelijke sommatie van intermediair niet of niet tijdig heeft voldaan.

7.8 Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de aansprakelijkheid van intermediair voor schade welke veroorzaakt is door de
opzet of bewuste roekeloosheid van haar ondergeschikten.

7.9 De opdrachtgever is eerst gerechtigd tot ontbinding van enige overeenkomst met intermediair indien intermediair zelfs na
deugdelijke ingebrekestelling toerekenbaar in gebreke blijft om aan haar verplichtingen jegens de opdrachtgever te voldoen.
Betalingsverplichtingen welke zijn ontstaan voor het tijdstip van ontbinding en/of welke betrekking hebben op reeds geleverde
diensten, dienen onverminderd door opdrachtgever te worden nagekomen.

Artikel 8: Overmacht
8.1. Intermediair is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien dit voor intermediair redelijkerwijze niet
mogelijk is ten gevolge van buiten toedoen van intermediair ontstane veranderingen in de bij het aangaan der verplichtingen
bestaande omstandigheden.

8.2. Een tekortkoming in de nakoming van een verplichting van intermediair geldt in ieder geval niet als toerekenbaar en komt
niet voor haar risico in geval van verzuim en/of tekortkoming door of bij haar leveranciers, onderaannemers, vervoerders en/of
andere ingeschakelde derden, bij brand, werkstaking of uitsluiting, relletjes of oproer, oorlog, overheidsmaatregelen, waaronder
uitvoer-, invoer- of doorvoerverboden, vorst en alle andere omstandigheden welke van dien aard zijn dat gebondenheid niet meer
van intermediair kan worden gevergd.

Artikel 9: Geheimhouding en bescherming persoonsgegevens
9.1 Partijen verplichten zich over en weer tot geheimhouding van alle informatie welke hen uit hoofde van de met de andere
partij gesloten overeenkomst bekend is geworden en waarvan haar redelijkerwijze bekend moet zijn dat de informatie als
vertrouwelijk of geheim heeft te gelden.

9.2 Door de opdrachtgever aan intermediair verstrekte persoonsgegevens zullen door intermediair niet worden gebruikt voor
of verstrekt aan derden voor andere doeleinden dan ten behoeve van de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht of door
haar aan de opdrachtgever te verzenden mailingen e.d., behoudens voor zover intermediair op grond van de wet of openbare orde
in het kader van haar bedrijfsuitoefening verplicht is om de betreffende gegevens aan een daartoe aangewezen instantie te
verstrekken.

9.3 Indien de opdrachtgever bezwaar heeft tegen opname van diens persoongegevens in enige mailinglist e.d. van
intermediair , zal intermediair de betreffende gegevens op eerste schriftelijk verzoek van opdrachtgever uit het betreffende bestand
verwijderen.

Artikel 10: Toepasselijk recht en geschillen
10.1 Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van intermediair is het Nederlandse recht van toepassing.

10.2 Als u een klacht heeft over een afhandeling of onze werkwijze in het algemeen of over gebrekkige informatie over de wijze
van onze dienstverlening, verzoeken wij u de directie daar zo spoedig mogelijk over te informeren. Een melding van een klacht kan
geschieden via telefoon op nummer 085-2733210 tijdens kantooruren, of per mail via klachten@qurofinance.nl
Intermediair is aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Diensverlening (KIFID) onder nummer 300.014654. Een geschil
voortvloeiend uit offertes, aanbiedingen en overeenkomsten waarop de onderhavige voorwaarden van toepassing zijn, kan ter keuze
van de Opdrachtgever voor bindend advies worden voorgelegd aan hetzij de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening, hetzij
de burgerlijke rechter. Intermediair conformeert zich op voorhand aan een door de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening
te geven bindend advies, voor zover het belang van het voorgelegde geschil een bedrag van € 25.000,= (zegge en schrijven
vijfentwintigduizend euro) niet te boven gaat. Indien het betreffende geschil genoemd geldelijk belang te boven gaat, heeft
intermediair de mogelijkheid om niet mee te werken aan een bindend advies.

10.3 In het geval een geschil voortvloeiend uit offertes, aanbiedingen en overeenkomsten waarop de onderhavige voorwaarden
van toepassing zijn wordt voorgelegd aan de burgerlijke rechter, is de rechtbank te ‘s Hertogenbosch bij uitsluiting bevoegd om van
het geschil kennis te nemen.

Artikel 11: Verval van recht
11.1 Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de opdrachtgever uit welken hoofde dan ook jegens intermediair in
verband met door intermediair verrichte werkzaamheden, vervallen in ieder geval vijf jaar na het moment waarop de opdrachtgever
bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.
[/av_textblock]

Deze website maakt gebruik van cookies

Quro Finance gebruikt alleen technische-, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.
De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak.
Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Deze onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen en bieden functies aan voor social media.
Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.
Lees onze Privacyverklaring & zie onze handige Privacy Centrum om directe wijzigingen door te voeren.

Privacy Settings saved!
Privacy-instellingen

Wanneer u een website bezoekt, kan deze informatie in uw browser opslaan of ophalen, meestal in de vorm van cookies. Beheer hier uw persoonlijke Cookie Services. U kunt hier wijzigingen aanbrengen. !Let op, als je het vinkje uitzet bij cookies (=noodzakelijke cookies), dan zal de cookie pop-up blijven verschijnen, omdat deze instellingen NIET opgeslagen mag worden.

Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.

Om deze website goed te kunnen weergeven gebruiken we de volgende technische noodzakelijke cookies
  • wordpress_test_cookie
  • wordpress_logged_in_
  • wordpress_sec

Decline all Services
Accept all Services